Sabri Akgönül

İslâmî Demokrasinin Siyasi Ontolojisi

KAM “TEZAT” toplantılarının altmışıncısında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Halil İbrahim Yenigün, 2013’te Virginia Üniversitesi’nde tamamladığı “İslâmî Demokrasinin Siyasi Ontolojisi: Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesinin …

Devamını Oku

Entelektüeller Sosyolojisi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “Entelektüeller” toplantı dizisinin ikinci oturumunda Hüsamettin Arslan’ın katılımıyla entelektüelin neliği ve niteliği, sosyal bilim literatürüne girişi, üniversite bünyesinde tartışılır hale gelmesiyle birlikte …

Devamını Oku

Sovyetlerden Bağımsızlık Sonrasına Azerbaycan Ulusçuluğu

Hak­kın­da­ki bü­tün ke­ha­net­le­re rağ­men mil­li­yet­çi­lik gü­nü­mü­zün en mü­him ve en tar­tış­ma­lı ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma­ya de­vam edi­yor. Son za­man­lar­da özel­lik­le Ka­ra­bağ me­se­le­siy­le Tür­ki­ye ka­mu­oyu­nu meş­gul eden Azer­bay­can-Er­me­nis­tan ge­ri­li­mi­nin önem­li …

Devamını Oku

Felsefe 5 Leibniz Felsefesinde Özgürlüğün Metafizik Temelleri

Er­dal Yıl­maz, Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı­ğı yük­sek li­sans te­zi çer­çe­ve­sin­de Le­ib­niz’in öz­gür­lü­ğe da­ir açık­la­ma­la­rı­nın, te­mel me­ta­fi­zik tez­le­ri­ne uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı de­ğer­len­dir­di. Su­nu­mu­na Le­ib­niz’in fel­se­fe­si­ne da­ir …

Devamını Oku