Toplum

Bilgi Toplumunda Teknoloji Yönetimi

“Etkin Yönetim Söyleşileri”nin on altıncısını, Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gerçekleştirdik.Telekom sektöründe politika oluşturma, regülasyonlar ve yönetim alanında derin bilgi birikimi ve deneyimi olan Akdemir, …

Devamını Oku

İslâm’ın İstisnailiği Miti: Müslüman Toplumlarda Din ve Siyaset (The Myth of Islamic Exceptionalism: Religion and Politics in Muslim Societies)

 Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ile Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “Özel Et­kin­lik” çer­çe­ve­sin­de Mic­hi­gan Sta­te Üni­ver­si­te­si Mus­lim Stu­di­es Prog­ra­mı Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Mo­ham­med Ayo­ob, İs­lâm’ın is­tis­na­ili­ği mi­ti üze­ri­ne …

Devamını Oku

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

Ars­lan, Ege Üni­ver­si­te­sin­de ta­mam­la­dı­ğı “19. Yüz­yıl­da Bal­kan­lar’da Sos­yo-Eko­no­mik İliş­ki­ler: Dra­ma San­ca­ğı Ör­ne­ği (1864-1913)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zin­de; Dra­ma San­ca­ğı ör­ne­ğin­de, 1864-1913 yıl­la­rı ara­sın­da Bal­kan­lar’da sos­yo-eko­no­mik iliş­ki­le­ri ko­nu …

Devamını Oku

Evlerden Saraya Osmanlılarda Çocuk Eğitimi (XV.-XVII. Yüzyıllar)

Gi­riş Os­man­lı’nın kla­sik dö­ne­min­de (XV-XVI­I. yüz­yıl­lar) ço­cuk eği­ti­mi­nin in­ce­len­me­ye çalışıl­dı­ğı bu ça­lış­ma­ya, “Gü­nü­müz­de fark­lı eği­tim­le­re ta­bi tu­tu­lan ve­ya tu­tul­ma­yan-tutula­ma­yan kız ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri için ne­ler ya­pı­la­bi­lir?” so­ru­su …

Devamını Oku