Ali İhsan Kocatüfek

Türkiye ve İran’ın Irak’a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ya­pan Mu­rat Ye­şil­taş’tı. Top­lan­tı­da Ye­şil­taş’ın iki kom­şu …

Devamını Oku

Modern Avrupa’da Din

Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi’nin özel etkinlikleri kapsamında Aralık ayı misafiri Küre Yayınları tarafından 2005 yılında Türkçeye kazandırılan Modern Avrupa’da Din (Religion in the Modern Europe: …

Devamını Oku