Arnavutluk

Ha­tı­ra­lar­la Ya­kın Ta­rih-2:Av­lon­ya­lı Ek­rem Bey, Os­man­lı Ar­na­vut­luk’un­dan Anı­lar (1885-1912)

Av­lon­ya Os­man­lı ida­rî bün­ye­si­ne da­hil olan ilk Ar­na­vut şe­hir­le­rin­den bi­ri­dir. Bu­ra­ya Ar­na­vut­ça’da Vlorë/Vlo­ra ve İtal­yan­ca’da Va­lo­na den­di­ği hal­de, Os­man­lı­lar Au­lon/Au­lo­na şek­lin­de­ki Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nda­ki kul­la­nı­mı sür­dür­müş­ler­dir. Av­lon­ya’nın …

Devamını Oku