Ay

12. ve 13. Yüz­yıl Ana­do­lu Türk Süs­le­me Sa­na­tın­da Gü­neş, Ay ve Yıl­dız Sim­ge­le­ri­nin De­ğer­len­di­ril­me­si

İn­sa­noğ­lu, ev­re­ni ta­nı­ma ve an­lam­lan­dır­ma uğ­ra­şı­sın­da kor­ku, he­ye­can, hay­ran­lık ve şaş­kın­lık gi­bi duy­gu­la­rı­nı, yö­nel­di­ği nes­ne­le­re yan­sıt­ma yo­lu­na git­miş, var­lık­la­rı bu doğ­rul­tu­da sem­bo­li­ze ede­rek on­la­ra de­ğer­ler yük­le­miş­tir. …

Devamını Oku

Ayın ardındaki güneş: Kandahar

Nefes Kanada’da yaşayan Afgan bir gazetecidir. Afganistan’daki kız kardeşi Nefes’e son güneş tutulmasında intihar edeceğini yazar. Bunun üzerine Kandahar yollarına düşen Nefes’in yolculuk boyunca rastladığı tuhaf …

Devamını Oku