Bağımsızlık

Sovyetlerden Bağımsızlık Sonrasına Azerbaycan Ulusçuluğu

Hak­kın­da­ki bü­tün ke­ha­net­le­re rağ­men mil­li­yet­çi­lik gü­nü­mü­zün en mü­him ve en tar­tış­ma­lı ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma­ya de­vam edi­yor. Son za­man­lar­da özel­lik­le Ka­ra­bağ me­se­le­siy­le Tür­ki­ye ka­mu­oyu­nu meş­gul eden Azer­bay­can-Er­me­nis­tan ge­ri­li­mi­nin önem­li …

Devamını Oku

Cezayir Savaşı

Cezayir Savaşı 1962’de bağımsızlığını kazanan Cezayir’in bağımsızlık sürecini anlatmaya çalışan belgeselvari bir yapım. Fransa’nın sömürge ayaklarından yalnızca birisini temsil eden Cezayir, tüm sömürge ülkelerinde olduğu gibi mücadelesi …

Devamını Oku