Batı

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Edward Said’in 1978’de yayımladığı Oryantalizmadlı çalışma, akademik camiada ciddi etki uyandırmış, paradigma kurucu bir işlev görmüştür. Said, bu çalışmasında oryantalizm disiplininin salt bir akademik uğraş olmadığını, Foucault’nun …

Devamını Oku

Harf Harf Kadınlar

Mo­dern­leş­me tec­rü­be­mi­ze bak­tı­ğı­mız­da Ba­tı’da­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak ka­dın im­ge­si­nin ka­te­go­rik bir ol­gu/en­ti­te ola­rak va­re­di­lip dev­let ve mil­le­tin te­rak­ki et­me ve me­de­ni­leş­me­sin­de ve top­lum­sal dö­nü­şü­mün ger­çek­leş­me­sin­de mer­ke­zî bir …

Devamını Oku