Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı Kullanımı ve Teşkilatı

 1861-1865 ta­rih­le­ri ara­sın­da Sul­tan Ab­dü­la­ziz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan, 18 Ocak 1925 ta­rih­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­rar­na­me­si ile Mil­lî Sa­ray­lar Mü­dür­lü­ğü yö­ne­ti­mi­ne bı­ra­kı­lan Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı’nı Ocak ayı Tez/Ma­ka­le su­num­la­rın­da …

Devamını Oku