Bilimsel

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-6:An­la­tı­yo­rum, Öy­ley­se Na­sıl: Türk Ro­ma­nı­na An­la­tı­bi­lim­sel Bir Ba­kış

Key­nes, ku­ram­dan haz­zet­me­yen ik­ti­sat­çı­la­rın ku­ram yan­lı­la­rın­dan tek far­kı­nın yal­nız­ca da­ha es­ki bir ku­ra­mın et­ki­sin­de kal­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­ler. Terry Eag­le­ton da bu me­ra­mı şöy­le dil­len­dir­miş­ti: “Ku­ra­ma gös­te­ri­len …

Devamını Oku