Bunalım

XVII­I. Yüz­yıl Os­man­lı Dü­şün­ce­sin­de Bu­na­lım ve Ara­yış-II­I Ta­sav­vuf

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin “XVII­I. Yüz­yıl Os­man­lı Dü­şün­ce­sin­de Bu­na­lım ve Ara­yış” baş­lık­lı top­lan­tı­lar se­ri­si­nin ta­sav­vuf­la il­gi­li bö­lü­mü, Hi­tit Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nden Yrd. Doç. Dr. Ha­lil İb­ra­him Şim­şek’in …

Devamını Oku