Burcu Kayışoğlu

Türk Sineması Nereye?

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi -bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Der­gi­si’nin 14. sa­yı­sı­nın dos­ya ko­nu­su­na pa­ra­lel se­çi­len-“Türk Si­ne­ma­sı Ne­re­ye?” baş­lık­lı bir pa­nel dü­zen­le­di. 30 …

Devamını Oku