C. Ersin Adıgüzel

Türkiye’de Üniversite: Dârülfünûn ve Edebiyat Fakültesi (1900-1923)

 Mus­ta­fa Sel­çuk’un İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı “İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si (1900-1923)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si öze­lin­de Tür­ki­ye’de üni­ver­si­te mev­zu­su üze­ri­ne ko­nuş­tuk. Tez, 23 …

Devamını Oku

Tarihi Coğrafya Açısından İstanbul’daki Gayrimüslimlerin Mekansal Dağılımı

Fa­tih Üni­ver­si­te­si’nde 2009’da ta­mam­la­dı­ğı ve İs­tan­bul’da­ki gay­ri­müs­lim nü­fu­sun da­ğı­lı­mı ile sos­yo-kül­tü­rel özel­lik­le­ri­ni in­ce­le­di­ği yük­sek li­sans te­zi­ni su­nan Meh­met Ka­ra, Ho­me­ros’un İs­tan­bul’un ku­ru­lu­şu­na da­ir ka­yıt­la­rı ile su­nu­mu­na …

Devamını Oku

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlısında Melâmîlik: İç Yapısı ve İlişkileri

Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde 17-18. yüz­yıl­lar­da Me­lâ­mî­lik üze­ri­ne yap­tı­ğı yük­sek li­sans te­zi­ni din­le­yi­ci­le­re su­nan Ali Er­ken, Me­lâ­mî-Bay­râ­mî­le­rin ken­di ta­rih­le­ri­ni an­lat­tık­la­rı üç ki­ta­bı ana­liz ede­rek -li­te­ra­tür­de Me­lâ­mî­ler …

Devamını Oku

Enderun Kitabevi

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­ri­mi­zi mi­sa­fir et­ti­ği­miz, Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­tı­ğı­mız soh­bet­le­rin al­tın­cı­sın­da, ko­nu­ğu­muz 1960’la­rın …

Devamını Oku

I. Kü­re­sel­leş­me Ça­ğın­da Os­man­lı’dan Ar­jan­tin’e Göç­ler 1840-1914

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez-Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde ha­zır­la­dı­ğı “Bi­rin­ci Kü­re­sel­leş­me Ça­ğı’nda Os­man­lı’dan Ar­jan­tin’e Göç­ler (1870-1914)” baş­lık­lı yük­sek li­sans ça­lış­ma­sıy­la …

Devamını Oku

Osmanlı’da Denizcilik

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez-Ma­ka­le Su­num­la­rı prog­ra­mı­na Şu­bat ayın­da, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde “Os­man­lı’da De­niz” baş­lı­ğıy­la ta­mam­la­dı­ğı dok­to­ra te­zi ile Yu­suf …

Devamını Oku

XVIII. Yüzyıl Osmanlısı’nda Kredi İlişkilerinin Hukukî ve İktisadî Boyutu

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez/Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ni­san ayı ko­nu­ğu, XVII­I. yüz­yıl­da Os­man­lı’da alış­ve­riş ve borç iş­lem­le­ri­ni ko­nu edi­nen, dok­to­ra­sı­nı Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü’nde 2007 …

Devamını Oku