Çağ

Fetih ve Kıyamet: 1453

Fetih ve Kıyamet1453(Timaş, 2012): İlk kez gün yüzüne çıkarılan belgeler, savaş resimleri ve haritalar ışığında İstanbul’un fethini yeniden okumak… Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından yayına hazırlanan …

Devamını Oku

I. Kü­re­sel­leş­me Ça­ğın­da Os­man­lı’dan Ar­jan­tin’e Göç­ler 1840-1914

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez-Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde ha­zır­la­dı­ğı “Bi­rin­ci Kü­re­sel­leş­me Ça­ğı’nda Os­man­lı’dan Ar­jan­tin’e Göç­ler (1870-1914)” baş­lık­lı yük­sek li­sans ça­lış­ma­sıy­la …

Devamını Oku