Ebru Ceylan

Sinema ve Fotoğraf Üzerine

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin bu ay il­ki­ni dü­zen­le­di­ği Si­ne­ma Soh­bet­le­ri’nde fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Eb­ru Cey­lan ile si­ne­ma ve fo­toğ­raf üze­ri­ne bir söy­le­şi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ay­nı za­man­da kı­sa film­ler de …

Devamını Oku