Erdal Yılmaz

İslâm Metafiziğine Giriş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Haziran ayındaki Dîvân Toplantıları’nda İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından İhsan Fazlıoğlu’nu misafir etti. Her şeyden önce bir yanlış anlamaya sebep vermemek için, sözkonusu …

Devamını Oku

He­gel’in Din Fel­se­fe­si

 MAM ta­ra­fın­dan ter­tip edi­len Tez­gâh­ta­ki­ler top­lan­tı se­ri­si­nin Ma­yıs ayı ko­nu­ğu Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü dok­to­ra öğ­ren­ci­si Ta­cet­tin Er­tuğ­rul’du. Er­tuğ­rul, ay­nı üni­ver­si­te­de ha­zır­la­dı­ğı “He­gel’in Din Fel­se­fe­si” baş­lık­lı …

Devamını Oku