Estetik

Türkiye’de Estetik

Dizimizin yedinci konuğu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen’di. Mimar Sinan, modern Türk resmi, çevre estetiği, İslâm estetiği, karşılaştırmalı estetik üzerine …

Devamını Oku

Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik

Bun­ca gü­zel­lik­ler in­şa et­me­si­ni bil­miş ec­da­dı­mız bun­la­rın sır­rı­na va­ra­ca­ğı­mız ku­ram­sal me­tin­le­ri biz to­run­la­rı­na ne­den bı­rak­ma­mış di­ye ha­yıf­la­nır du­ru­ruz. İnan­dık­la­rı gi­bi ya­şa­ma­sı­nı bil­miş, ya­pıp et­me­le­ri­ni bu min­val­de …

Devamını Oku

İslâm Estetiği

İs­lâm me­de­ni­ye­ti­nin çe­şit­li alan­lar­da or­ta­ya koy­du­ğu yük­sek bir es­te­tik id­ra­kin ve du­yar­lı­lı­ğı­nın mah­su­lü olan mü­kem­mel eser­le­ri­mi­zi göz önü­ne ge­tir­di­ği­miz­de iza­hı zor bir du­rum­la kar­şı­la­şı­rız: Ken­di kav­ram­la­rı­mı­zın …

Devamını Oku