Güç

Filistin Meselesinin Gelişimi ve Kudüs’ün Statüsü: Kanunun Gücü mü, Gücün Kanunu mu?(The Evolution of the Palestine Problem and the Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force?)

Uluslararası toplumu ilgilendiren konularda meşruiyetin sorgulanmasının neye dayanılarak yapılabileceğini ve modern uluslararası hukuk düzleminde bu sorgulamanın hangi kavramlar etrafında yapılabildiğini, Filistin meselesi ve Kudüs şehrinin uluslararası …

Devamını Oku

Küresel Görünüm 2025: Yükselen Güçler ve Türkiye

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Ter­cü­man-ı Ah­val top­lan­tı­la­rı­nın Mart ayı ko­nu­ğu Yu­nus Sön­mez, Ame­ri­ka­lı Na­tio­nal In­tel­li­gen­ce Co­un­cil ad­lı ku­rum ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Glo­bal Trends 2025 ad­lı ra­po­ra da­ir de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni “Kü­re­sel Gö­rü­nüm …

Devamını Oku

Michel Foucault ve İktidar Teorisi

İkincisi gerçekleştirilen Çağdaş Kuramcılar başlıklı oturumların Aralık ayı konuğu Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ferda Keskin’di. Keskin, postyapısalcı düşüncenin önemli temsilcilerinden Fransız …

Devamını Oku