Güvenlik Konseyi

Değişen Dünya Düzeninde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformları

 Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Te­zat su­num­la­rı­nın Ara­lık ayı ko­nu­ğu İs­tan­bul Şe­hir Üni­ver­si­te­si’nden Me­di­ne Çağ­la­yan idi. Çağ­la­yan 2007 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde …

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu: Eleştirel Bir Yaklaşım

KAM-Te­zat tar­tış­ma­la­rı se­ri­sin­de, Fey­zul­lah Yıl­maz’ın İs­veç Lin­kö­ping Üni­ver­si­te­si, Ulus­la­ra­ra­sı ve Av­ru­pa İliş­ki­le­ri Bö­lü­mü’nde ha­zır­la­dı­ğı yük­sek li­sans te­zi tar­tı­şıl­dı.Yıl­maz, ko­nuş­ma­sı­na te­zin teo­rik alt­ya­pı­sı­nı ve han­gi me­to­do­lo­ji­yi iz­le­ye­rek …

Devamını Oku