Hasan Öztürk

İslâmî İlimler-1: Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

 Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez­gâh­ta­ki­lertop­lan­tı se­ri­si­nin 2009 Ocak ayı ko­nu­ğu Dr. İs­hak Emin Ak­te­pe’ydi. Ak­te­pe, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı ve Er­ken Dö­nem İs­lâm Hu­kuk­çu­la­rı­nın Sün­net An­la­yı­şı baş­lı­ğıy­la neş­re­di­len (İn­san …

Devamını Oku