III. Selim

III. Selim ve Osmanlı Donanmasının Modernizasyonu

Tür­ki­ye’de Os­man­lı de­niz­ci­lik ta­ri­hi ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da son yıl­lar­da cid­di bir ar­tış gö­rül­mek­te­dir. Özel­lik­le kla­sik dö­nem ça­lış­ma­la­rı da­ha faz­la gö­ze çarp­mak­ta­dır. “Kü­rek­li ve yel­ken­li ge­mi­ler dö­ne­mi” …

Devamını Oku