İşletme

İşletme ve Yönetim Toplantıları-1: Uluslararası Alanda Türkiye’nin Rekabet Avantajları

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi İş­let­me ve Yö­ne­tim Top­lan­tı­la­rı baş­lı­ğı al­tın­da ye­ni bir se­ri­ye baş­la­dı. Se­ri­nin ilk top­lan­tı­sın­da­ki ko­nu­ğu­muz Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Doç. Dr. Me­lih Bu­lu’ydu. Ken­di­siy­le ulus­la­ra­ra­sı …

Devamını Oku