Kağıt

Geleneksel Türk Kâğıtçılığının Dirilişi

“Ena­yi­lik et­me… Son­ra piş­man olur­sun!”1927 yı­lın­da, Tür­ki­ye’nin ilk kâ­ğıt mü­hen­di­si Meh­met Ali Kâ­ğıt­çı, Fran­sa’da­ki kâ­ğıt şir­ket­le­ri­nin ca­zip iş tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vi­rip Türk kâ­ğıt sa­na­yi­ni kur­ma ide­ali­ni …

Devamını Oku