Kredi

XVIII. Yüzyıl Osmanlısı’nda Kredi İlişkilerinin Hukukî ve İktisadî Boyutu

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez/Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ni­san ayı ko­nu­ğu, XVII­I. yüz­yıl­da Os­man­lı’da alış­ve­riş ve borç iş­lem­le­ri­ni ko­nu edi­nen, dok­to­ra­sı­nı Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü’nde 2007 …

Devamını Oku