Kübra Şenel

Felsefe 11 Whitehead Felsefesinde İnsan

2010 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Din Bi­lim­le­ri Bi­lim Da­lı’nda “Whi­te­he­ad Fel­se­fe­sin­de İn­san” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi­ni ta­mam­la­yan Yay­la­gül Ce­ran, bu ko­nu­yu se­çer­ken “mo­dern öz­ne­nin ya­şa­dı­ğı prob­lem­ler, …

Devamını Oku