Namık Kemal

Namık Kemâl’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Na­mık Ke­mâl’i na­sıl bi­lir­si­niz? İs­ter ede­bî, is­ter si­ya­sî ki­şi­li­ğiy­le, Türk ede­bi­ya­tın­da Ba­tı­lı­laş­ma hi­kâ­ye­si­nin izi­ni sü­rer­ken uğ­ra­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ği­miz du­rak­lar­dan bi­ri­dir. Tan­zi­mat Dev­rin­de Ba­tı’ya açı­lan ede­bi­yat­çı­la­rın he­def­le­rin­den bi­ri, …

Devamını Oku