Öğrenilmiş Çaresizlik

Öğ­re­nil­miş Ça­re­siz­lik

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi­nin Özel Et­kin­lik prog­ra­mı­nın Ma­yıs ayın­da­ki ilk ko­nu­ğu On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si ve Din Psi­ko­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı’nda dok­to­ra ada­yı Elif Ka­ra …

Devamını Oku