Örf

Hanefî Mezhebinin Mezhep İçi İşleyişinde Örfün Konumu: İbn Âbidin’in “Örf Risalesi” Örneği

Tez­gâh­ta­ki­ler Tez/Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ha­zi­ran ayı ko­nu­ğu, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İlâ­hi­yat Fa­kül­te­si’nde dok­to­ra eği­ti­mi­ne de­vam eden Ömer Fa­ruk Oca­koğ­lu idi. 2004 yı­lın­da Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü’nde ka­bul …

Devamını Oku