Politics

Politics and Ethics in Islamic Thought

 Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Tem­muz ayı özel et­kin­lik ko­nu­ğu Fi­lis­tin’den Al Kuds Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Pro­fe­sör Mus­ta­fa Abu Sway ol­du. Ku­düs’te­ki gö­re­vi­nin dı­şın­da dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­de ho­ca­lık …

Devamını Oku