Robert Nozick

Robert Nozick ve Adalet Teorisi

Çağ­daş Ku­ram­cı­lar baş­lık­lı top­lan­tı se­ri­si­nin do­ku­zun­cu ve son ko­nu­ğu Ko­cae­li Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si araş­tır­ma gö­rev­li­si Ra­bi­a Sağ­lam’dı. Sağ­lam “Ro­bert No­zick ve Ada­let Te­ori­si” baş­lık­lı su­nu­mun­da, ön­ce­lik­le …

Devamını Oku