Sivil Toplum

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetişim

Mo­bil­ya Sa­na­yi İş Adam­la­rı Der­ne­ği (MOB­SAD) Ge­nel Sek­re­te­ri Ba­rış Gör­güç, “Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı’nda (STK) Yö­ne­tim ve Yö­ne­ti­şim” ko­nu­lu söy­le­şi­si­ne STK’la­rın ta­nı­mı ile baş­la­dı. Bu tür ku­ru­luş­la­rın …

Devamını Oku

Sivil Toplum, Hristiyanlık ve İslâm: Medeniyetler Çatışması mı, Çoklu Moderniteler mi? (Civil Society, Christianity and Islam: A Clash of Civilizations or Multiple Modernities?)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ve Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “Dî­vân Top­lan­tı­la­rı”nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu, Bos­ton Üni­ver­si­te­si Kül­tür, Din ve Dün­ya Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi (The Ins­ti­tu­te on Cul­tu­re, …

Devamını Oku