Sünnet

İslâmî İlimler-1: Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

 Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez­gâh­ta­ki­lertop­lan­tı se­ri­si­nin 2009 Ocak ayı ko­nu­ğu Dr. İs­hak Emin Ak­te­pe’ydi. Ak­te­pe, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı ve Er­ken Dö­nem İs­lâm Hu­kuk­çu­la­rı­nın Sün­net An­la­yı­şı baş­lı­ğıy­la neş­re­di­len (İn­san …

Devamını Oku

Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru-4:Ge­le­nek­sel Dü­şün­ce­nin Kı­rıl­ma Dö­ne­mi: Os­man­lı Dü­şün­ce­sin­de Ha­dis ve Sün­net / Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş Sü­re­cin­de Hint Alt Kı­ta­sın­da Ha­dis İl­mi­nin Du­ru­mu

MAM ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru” ana te­ma­lı top­lan­tı di­zi­si­nin ha­dis ve sün­net ko­nu­lu otu­ru­mu, Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nden Prof. Dr. İb­ra­him Ha­ti­boğ­lu …

Devamını Oku