Süryani

Göç ve Hafıza: Mardin Süryanileri

Söz­lü ta­rih mal­ze­me­le­ri, son za­man­lar­da, aka­de­mik ça­lış­ma­la­ra kay­nak­lık teş­kil et­me­ye baş­la­dı. Bu bağ­lam­da, Ra­ma­zan Aras’ın 2005 yı­lın­da Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı “Mig­ra­ti­on and Me­mory: Ass­yri­an İden­tity in …

Devamını Oku

Ortadoğu’nun Kadim Halkı Süryaniler

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde Or­ta­do­ğu Kent Sos­yo­lo­ji­si ders­le­ri ve­ren Mu­tay Öz­te­miz’le Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı ‘‘II.Ab­dül­ha­mit’ten Gü­nü­mü­ze Sosyolojik, Siyasal ve Hukuki Açı­dan …

Devamını Oku