Tesettür

Tesettürün Teorikleşmesi

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez­gâh­ta­ki­ler baş­lık­lı top­lan­tı se­ri­si­nin Mart ayın­da­ki ko­nu­ğu “Te­set­tü­rün Teo­rik­leş­ti­ril­me­si” ad­lı su­nu­muy­la Sü­heyb Öğüt’tü. Ögüt’ün ha­zır­la­dı­ğı su­num met­ni­nin alt baş­lı­ğı “Por­nog­ra­fi ve Te­set­tür: …

Devamını Oku