Ulusçuluk

Sovyetlerden Bağımsızlık Sonrasına Azerbaycan Ulusçuluğu

Hak­kın­da­ki bü­tün ke­ha­net­le­re rağ­men mil­li­yet­çi­lik gü­nü­mü­zün en mü­him ve en tar­tış­ma­lı ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma­ya de­vam edi­yor. Son za­man­lar­da özel­lik­le Ka­ra­bağ me­se­le­siy­le Tür­ki­ye ka­mu­oyu­nu meş­gul eden Azer­bay­can-Er­me­nis­tan ge­ri­li­mi­nin önem­li …

Devamını Oku

Türk Ulusçuluğunun İnşası

TAM bünyesinde gerçekleştirilen Bir Kitap/Bir Yazarprogramının otuzuncu oturumunun konuğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Karakaş’tı. Karakaş’ın, Türk Ulusçuluğunun İnşası (İstanbul, 1994) …

Devamını Oku