Yunus Sönmez

Islamophobia and the Contradictions in Europe’s Multicultural Society (İslâm Karşıtlığı ve Avrupa Çok Kültürlülüğünün Çıkmazı)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Özel Et­kin­lik top­lan­tı­la­rı­nın Ekim ayı ko­nu­ğu Avus­tur­ya Ins­bruck Üni­ver­si­te­si, Fel­se­fe Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Hans Ko­ech­ler’di. Son za­man­lar­da ulus­la­ra­ra­sı alan­da sık­ça ele alı­nan İs­lâ­mo­fo­bi (İs­lâm …

Devamını Oku