Zeynep Gökgöz

İslâm Estetiği

İs­lâm me­de­ni­ye­ti­nin çe­şit­li alan­lar­da or­ta­ya koy­du­ğu yük­sek bir es­te­tik id­ra­kin ve du­yar­lı­lı­ğı­nın mah­su­lü olan mü­kem­mel eser­le­ri­mi­zi göz önü­ne ge­tir­di­ği­miz­de iza­hı zor bir du­rum­la kar­şı­la­şı­rız: Ken­di kav­ram­la­rı­mı­zın …

Devamını Oku

12. ve 13. Yüz­yıl Ana­do­lu Türk Süs­le­me Sa­na­tın­da Gü­neş, Ay ve Yıl­dız Sim­ge­le­ri­nin De­ğer­len­di­ril­me­si

İn­sa­noğ­lu, ev­re­ni ta­nı­ma ve an­lam­lan­dır­ma uğ­ra­şı­sın­da kor­ku, he­ye­can, hay­ran­lık ve şaş­kın­lık gi­bi duy­gu­la­rı­nı, yö­nel­di­ği nes­ne­le­re yan­sıt­ma yo­lu­na git­miş, var­lık­la­rı bu doğ­rul­tu­da sem­bo­li­ze ede­rek on­la­ra de­ğer­ler yük­le­miş­tir. …

Devamını Oku