Asena Demirer

İslâm’ın İstisnailiği Miti: Müslüman Toplumlarda Din ve Siyaset (The Myth of Islamic Exceptionalism: Religion and Politics in Muslim Societies)

 Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ile Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “Özel Et­kin­lik” çer­çe­ve­sin­de Mic­hi­gan Sta­te Üni­ver­si­te­si Mus­lim Stu­di­es Prog­ra­mı Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Mo­ham­med Ayo­ob, İs­lâm’ın is­tis­na­ili­ği mi­ti üze­ri­ne …

Devamını Oku