Mehmet Ali Özkan

Demokrasi’nin Güvenlikleştirilmesi

Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Tezat toplantılarının Haziran ayı konuğu Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü doktora öğrencilerinden İsmail Yaylacı’ydı. Yaylacı sunumunda, Ortadoğu’da demokratikleşme meselesinin güvenlikleştirme alanı …

Devamını Oku

Sinemada Politik Duruş

SAM si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin dör­dün­cü­sün­de Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der’i ko­nuk et­tik. Si­ne­ma ve po­li­tik du­ruş ara­sın­da­ki iliş­ki­yi te­mel alan soh­bet, se­na­rist-yö­net­me­nin ken­di ha­yat hi­kâ­ye­si­ni an­lat­ma­sıy­la baş­la­dı. Ol­duk­ça ke­yif­li …

Devamını Oku