Tuba Nur Saraçoğlu

Bursa: Şehir, Mimari ve İhya

Bursa, Osmanlı’nın ilk payitahtı… Osman’ın rüyası, Orhan’ın vuslatı… Keçecizâde Fuad Paşa’nın tanımlamasıyla “Osmanlı’nın dibacesi”… Bugünkü Bursa ne Osman’ın ne de Orhan’ın Bursa’sı şüphesiz. Ancak biz Osman’ın …

Devamını Oku

Trabzon Reji İdaresi 1883-1914

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi­nin dü­zen­le­di­ği Bir Ki­tap Bir Ya­zar se­ri­si­nin 52. top­lan­tı­sın­da Fi­liz Dı­ğı­roğ­lu’nun Trab­zon Re­ji İda­re­si isim­li ki­ta­bı ko­nu­şul­du. Re­ji İda­re­si’nin Trab­zon’da­ki uy­gu­la­ma­la­rı­nı ele alan ça­lış­ma Os­man­lı Ban­ka­sı Ar­şiv …

Devamını Oku

Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüsü Fuat Köprülü ve Fikirleri

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez/Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ka­sım ayın­da­ki 67. prog­ra­mın­da Ab­dül­ke­rim Asıl­soy’un Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tür­ki­yat Araş­tır­ma­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde ha­zır­ladığı, “Türk Mo­dern­leş­me­si Ön­cü­le­rin­den Fu­at Köp­rü­lü: Ha­ya­tı, Eser­le­ri ve …

Devamını Oku