2010

2010’da Türkiye Ekonomisi

T.C. Mer­kez Ban­ka­sı Mec­lis Üye­le­ri’nden Doç. Dr. Lok­man Gün­düz, mev­cut kü­re­sel fi­nans kri­zi­nin Tür­ki­ye yan­sı­ma­la­rı ile ala­ka­lı bil­gi kir­li­li­ği­ni ön­le­me­ye kat­kı­da bu­lu­na­cak ‘‘2010’da Tür­ki­ye Eko­no­mi­si’’ baş­lık­lı …

Devamını Oku