Arnavut

Arnavutluk Örneğinde Modern Osmanlı Tarihyazımı

19. yüz­yıl­da Av­ru­pa’da baş­la­yan 20. yüz­yıl­da ise tüm dün­ya­yı sa­ran mil­li­yet­çi­lik ce­re­ya­nı ile bü­yük im­pa­ra­tor­luk ya­pı­la­rı­nın par­ça­lan­dı­ğı ulus-dev­let­leş­me sü­re­ci; ye­rel kim­lik, kül­tür ve ta­rih in­şa­la­rı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. …

Devamını Oku