Ayşe Kaşıkırık

Liderlik Gönül İşidir

İç­ten­lik­le kı­sa bir öz­geç­mi­şi­ni an­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Ömer Bo­lat ile 2009 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da Ha­yat Ya­yın­cı­lık’tan çı­kan Li­der­lik Gö­nül İşi­dir ki­ta­bı­nın içe­ri­ği üze­ri­ne bir söy­le­şi ya­pıl­dı.Bu …

Devamını Oku