Liderlik Gönül İşidir

Paylaş:

İç­ten­lik­le kı­sa bir öz­geç­mi­şi­ni an­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Ömer Bo­lat ile 2009 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da Ha­yat Ya­yın­cı­lık’tan çı­kan Li­der­lik Gö­nül İşi­dir ki­ta­bı­nın içe­ri­ği üze­ri­ne bir söy­le­şi ya­pıl­dı.
Bu ki­tap­ta; 27 yıl­lık iş ha­ya­tı, MÜ­Sİ­AD baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da yap­tı­ğı ge­zi­ler­de edin­di­ği de­ne­yim­le­ri an­la­tan Bo­lat, “Söz uçar ya­zı ka­lır” ge­re­ğin­ce bun­la­rı ka­le­me al­ma­yı uy­gun bul­du­ğu­nu söy­le­di.
Ko­nuş­ma­sı­nın bü­yük bir bö­lü­mün­de ki­ta­bın­da yap­tı­ğı sı­nıf­lan­dır­ma­ya sa­dık ka­la­rak tec­rü­be­le­ri­ni an­la­tan Bo­lat ilk ola­rak li­der­lik ve yö­ne­tim ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­le­ri­ni biz­ler­le pay­laş­tı. Bo­lat ko­nuş­ma­sın­da top­lu­ma mal ol­muş bü­yük zat­la­ra ait tec­rü­be­le­rin li­der­lik an­la­yı­şı­nın oluş­ma­sı­na ön­cü­lük et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “ile­ri­ye ba­kar­ken, geç­mi­şe bak­ma­yı unut­ma­mak” açı­sın­dan söz ko­nu­su tec­rü­be­yi önem­se­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Bo­lat ko­nuş­ma­sı­nın iler­le­yen bö­lüm­le­rin­de öze­lik­le eko­no­mi ala­nın­da yö­ne­ti­ci ol­ma­nın im­kân, şart, fır­sat ve zor­luk­la­rı­na dik­kat çek­ti. Kü­re­sel kri­zin na­sıl or­ta­ya çık­tı­ğı, ne gi­bi so­nuç­lar mey­da­na ge­tir­di­ği ve bit­me­si için ne­ler ya­pılması gerektiği gi­bi ko­nu­la­ra ve so­run­la­ra ce­vap üret­me­nin, her da­im de­ği­şen şart­lar al­tın­da ka­rar al­ma­nın zor­luk­la­rı­na de­ğin­di. Li­der­lik Gö­nül İşi­dir baş­lık­lı ki­ta­bın­da “iş­let­me­ler için kriz re­çe­te­si” baş­lı­ğıy­la “al­tın öne­ri­ler” bö­lü­mü al­tın­da ken­di tec­rü­be­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı­nı an­la­tan Bo­lat, da­ha son­ra uzun yıl­lar yö­ne­ti­ci­lik yap­tı­ğı si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın top­lum­sal öne­mi­ne dik­kat çek­tik­ten son­ra STK’la­rın na­sıl yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ğiy­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­tı. STK’lar­la iş dün­ya­sı ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ge­rek kriz dö­nem­le­rin­de ge­rek­se nor­mal dö­nem­ler­de eko­no­mi­nin ve sos­yal-si­ya­sal sü­reç­le­rin yö­ne­til­me­sin­de et­kin bir rol üst­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Bo­lat’a gö­re STK’la­rın gi­de­rek ar­tan et­ki­si top­lum­sal sü­reç­le­rin di­na­mik­le­ri­ni ye­ni­den be­lir­le­mek­te­dir.
Li­der­li­ğin bir gö­nül işi ol­du­ğu­nu, gö­nül do­lu­su bir hiz­met aş­kıy­la baş­ka­la­rı­na fay­da­lı ol­mak ve Al­lah’ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın hayır ve be­re­ke­ti­nin çok ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Bo­lat, Li­der­lik Gö­nül İşi­dir ki­ta­bı­nı ya­zar­ken en bü­yük mo­ti­vas­yon kay­na­ğı­nın “İn­san­la­rın en ha­yır­lı­sı, baş­ka­la­rı­na fay­da­lı olan­dır” an­la­yı­şı ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.
So­ru-ce­vap kıs­mın­da din­le­yi­ci­ler­den ge­len so­ru­la­rı ce­vap­la­yan Bo­lat’ın su­nu­mu anek­dot­lar­la so­na er­di.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir