Canan Ulus

İnsan Kaynakları’nın Rolü

Yıl­dız Hol­ding İn­san Kay­nak­la­rı Gı­da & İçe­cek Gru­bu Mü­dü­rü Ba­hat­tin Ay­dın ile İn­san Kay­nak­la­rı’nın şir­ket­le­rin ba­şa­rı­lı ol­ma­sın­da­ki ro­lü üze­ri­ne ko­nuş­tuk. De­ği­şik bir tarz uy­gu­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ay­dın, …

Devamını Oku