Communities

For­ced Mig­ra­ti­ons of Mus­lim Com­mu­ni­ti­es in So­uth-Eas­tern Eu­ro­pe: A Ca­se of Thes­saly af­ter 1881

Ni­co­le Im­mig ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz TAM Soh­bet prog­ra­mı­mız­da 1881 son­ra­sı Te­sel­ya ör­ne­ği üze­rin­den Gü­ney Do­ğu Av­ru­pa’da­ki Müs­lü­man top­lu­luk­la­rın zo­run­lu göç­le­ri­ni tar­tış­tık. Ha­zi­ran ayın­da ko­nu­ğu­muz olan İm­mig, Fre­e …

Devamını Oku