Esma Acar

Yeni Balkan Sineması

Sanat Araştırmaları Merkezi, Hayal Perdesi Sinema Topluluğu, 27-28 Haziran tarihleri arasında Bosnalı yönetmen Aida Begic’le ödüllü filmi Kar (Snow) çerçevesinde film üretiminin tüm aşamalarının irdelendiği bir …

Devamını Oku

Sinema ve Fotoğraf Üzerine

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin bu ay il­ki­ni dü­zen­le­di­ği Si­ne­ma Soh­bet­le­ri’nde fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Eb­ru Cey­lan ile si­ne­ma ve fo­toğ­raf üze­ri­ne bir söy­le­şi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ay­nı za­man­da kı­sa film­ler de …

Devamını Oku

İmece Usulü Sinema

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin il­ki Ara­lık ayın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Yö­net­men Gök­han Yor­gan­cı­gil’in ağır­lan­dı­ğı ilk otu­rum­da Sı­fır De­di­ğim­de fil­mi­nin ya­pım sü­re­ci ve si­ne­ma üze­ri­ne uzun so­luk­lu bir soh­bet …

Devamını Oku

SAM Ayın Filmi

“Ya için­de­sin­dir çem­be­rin ya da dı­şın­da yok ola­cak­sın!”Yö­net­men­li­ği­ni An­drei Konc­ha­lovsky’nin yap­tı­ğı Ma­ki­nist (The In­ner Circ­le, 1992) filmi 1935–1953 yıl­la­rı ara­sın­da Sta­lin’e film ma­ki­nist­li­ği yap­mış olan İvan Sanc­hin’in ger­çek …

Devamını Oku

Ayın ardındaki güneş: Kandahar

Nefes Kanada’da yaşayan Afgan bir gazetecidir. Afganistan’daki kız kardeşi Nefes’e son güneş tutulmasında intihar edeceğini yazar. Bunun üzerine Kandahar yollarına düşen Nefes’in yolculuk boyunca rastladığı tuhaf …

Devamını Oku