Esra Tice

Ye­şil­çam’a Ye­ni­den Bak­mak

“Ye­şil­çam bir mu­ci­zey­di…” Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Si­ne­ma soh­bet­le­ri adı al­tın­da dü­zen­le­di­ği mu­tat top­lan­tı­la­rı­nın Ma­yıs ayı söy­le­şi ko­nu­ğu Türk si­ne­ma­sı­nın tec­rü­be­li yö­net­me­ni Ha­lit Re­fiğ idi.Türk si­ne­ma­sın­da önem­li …

Devamını Oku

“Sinema zamanın sanatıdır!”

Si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin Ocak ayındaki ko­nu­ğu, Yu­mur­ta ad­lı fil­mi ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­lar­da bir­çok ba­şa­rı ka­za­nan yö­net­men Se­mih Kap­la­noğ­lu idi. Ken­di­siy­le si­ne­ma­da za­man kav­ra­mı ve bu­nun …

Devamını Oku

Kısa Film Çekimi: Eski Kazan

Ku­ru­lan öy­kü­süy­le iç­ten, se­çi­len oyun­cu­la­rıy­la sı­cak ve emek ve­ren­le­rin öz­ve­ri­le­riy­le Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­ğu Ekim-Ka­sım ay­la­rın­da bir kı­sa film ger­çek­leş­tir­di. İran­lı yö­net­men Me­cid Me­ci­di’nin öne­ri­le­riy­le ha­zır­la­nan …

Devamını Oku

Dr. Garipaşk

İnce bir mizah anlayışıyla kurgulanmış bu dikkate değer kült filmin değerlendirmesinden önce Dr. Garipaşk filminin mimarını yani yönetmenini kısaca tanıtmakta yarar görüyorum.Stanley Kubrick sinema tarihinin radikal ve dahi …

Devamını Oku

Çikolata

Sinemanın gücü: Çikolata simgesiyle resmedilen giz…Hayatın keyif veren yanlarından olan damak zevkinin, insanları, ilişkileri ve hayatı nasıl değiştirebileceğini anlatan Çikolata filmibaştan çıkarmanın, baskının ve duyguların özgürlüğünün hikâyesi olarak tanıtılmıştır. Film …

Devamını Oku