Kısa Film Çekimi: Eski Kazan

Paylaş:

Ku­ru­lan öy­kü­süy­le iç­ten, se­çi­len oyun­cu­la­rıy­la sı­cak ve emek ve­ren­le­rin öz­ve­ri­le­riy­le Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­ğu Ekim-Ka­sım ay­la­rın­da bir kı­sa film ger­çek­leş­tir­di. İran­lı yö­net­men Me­cid Me­ci­di’nin öne­ri­le­riy­le ha­zır­la­nan se­nar­yo­nun çe­kim­ler için tüm de­tay­la­rı ar­ka­daş­lar ta­ra­fın­dan özen­le ta­mam­lan­dı. Ar­dın­dan fil­min çe­kim­le­ri için uzun sü­ren ön ha­zır­lık­la­ra baş­lan­dı.

İlk ola­rak yo­ğun ve ti­tiz bir ça­lış­may­la oyun­cu aran­dı. Ar­dın­dan sa­nat gru­bu­nun ka­rak­ter­ler üze­rin­den be­lir­le­di­ği renk­ler doğ­rul­tu­sun­da ka­rak­ter­le­rin kos­tüm­le­ri ve film­de kul­la­nı­la­cak ak­se­su­ar­lar be­lir­len­di. Me­kân se­çi­mi, oyun­cu­la­rın bu­lun­ma­sı, kul­la­nı­la­cak ak­se­su­ar­lar ve kos­tüm­le­rin te­mi­ni, tek­nik do­na­nı­mın sağ­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, ka­la­ba­lık oyun­cu kad­ro­muz­la çe­kim­le­re baş­lan­dı.

Çe­kim­ler dört gün gi­bi kı­sa bir za­man di­li­min­de, ama bir o ka­dar da yo­ğun ve sı­kı bir ça­lış­may­la sür­dü­rül­dü. Çe­kim sü­re­sin­ce Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu’na tam do­na­nım­lı pro­fes­yo­nel bir ekip de eş­lik et­ti. Hâ­sı­lı şar­yo asis­ta­nı, ka­me­ra asis­ta­nı, ışık şe­fi, ses­çi­siy­le ka­la­ba­lık bir set ku­rul­du.

Film için iki me­kân kul­la­nıl­dı. Ağır­lık­lı ola­rak Va­ni­köy’de ya­pı­lan çe­kim­le­rin kı­sa bir sah­ne­si de Fa­tih’te ger­çek­leş­ti­ril­di. Fil­min baş­ro­lü­nü ise de­ne­yim­li oyun­cu Ka­ya Gü­rel üst­len­di. Öte yan­dan de­ne­yim­siz ço­cuk oyun­cu­la­rın bu kı­sa sü­re­de ser­gi­le­dik­le­ri per­for­mans­lar göz dol­dur­du. Pro­fes­yo­nel bir ekip ve de­ne­yim­li oyun­cu­lar­la ça­lış­tı­ğı­mız bu ilk set, bu­gü­ne ka­dar ken­di ça­ba­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız mü­te­va­zı iş­le­rin ya­nın­da ay­rı bir yer­de dur­mak­tay­dı. Şöy­le ki, bu ça­lış­ma bi­zim için si­ne­ma sa­na­tı­nın tek­nik do­na­nı­ma yas­la­nan yö­nü­nü keş­fet­me­mi­zi sağ­la­yan bir sü­reç ol­du.

Film mon­taj aşa­ma­sın­da şim­di. Fil­min mon­taj kıs­mı da bu alan­da tec­rü­be­li ar­ka­daş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­lü­yor. Fil­min mü­zik­le­ri­ni de film ve di­zi mü­zik­le­ri ala­nın­da tec­rü­be sa­hi­bi isim­ler­le te­ma­sa ge­çe­rek fil­min ru­hu­na ve rit­mi­ne uy­gun bir bi­çim­de ta­mam­la­ma­yı plan­lı­yo­ruz.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir