Eyüp Süzgün

Felsefe 3 / Kripke’nin Şüpheci Wittgenstein’ı ve Karşıt Cevaplar

Bir­ming­ham Üni­ver­si­te­si (İn­gil­te­re) Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı­ğı “Krip­ke’s Ru­le-Fol­lo­wing Scep­ti­cism and Dis­po­si­ti­ona­list Ans­wers” ad­lı yük­sek li­sans te­zi­ni biz­ler­le pay­la­şan Sü­mey­ye Pa­rıl­dar, su­nu­şu­na, Krip­ke’nin ha­ya­tı­na ve ça­lış­ma­la­rı­na da­ir …

Devamını Oku

Bilim-Din İlişkisi Nasıl Ele Alınabilir?

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez­gâh­ta­ki­ler di­zi­si­nin Şu­bat ayı ko­nu­ğu Dr. İs­hak Ars­lan’dı. “Yir­min­ci Yüz­yıl Do­ğa Ta­sav­vu­run­da Bi­lim-Fel­se­fe-Din İliş­ki­si” adıy­la Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Din Bi­lim­le­ri …

Devamını Oku

Modern Psikiyatrik Paradigma

 Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Divan Toplantıları’nın Haziran ayındaki konuğu Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Medaim Yanık’tı. Yanık’ın “Modern Psikiyatrik Paradigma” başlığı altında …

Devamını Oku