Görünüm

Küresel Görünüm 2025: Yükselen Güçler ve Türkiye

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Ter­cü­man-ı Ah­val top­lan­tı­la­rı­nın Mart ayı ko­nu­ğu Yu­nus Sön­mez, Ame­ri­ka­lı Na­tio­nal In­tel­li­gen­ce Co­un­cil ad­lı ku­rum ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Glo­bal Trends 2025 ad­lı ra­po­ra da­ir de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni “Kü­re­sel Gö­rü­nüm …

Devamını Oku